Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Oprávněným Provozovatelem a správcem internetového serveru podnajemostrava.cz, dostupného na adrese (URL) http://www.podnajemostrava.cz (dále jen „Webové stránky“) je fyzická osoba  s identifikačním číslem: 73072672, podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „Provozovatel“).
 • V rámci provozu těchto Webových stránek poskytuje Provozovatel třetím osobám možnost vkládání inzerce nemovitosti za účelem jejího prodeje, pronájmu, koupě nebo výměny (dále jen „Inzerce“).
 • Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Uživatelem a Provozovatelem při využívání Webových stránek za účelem vkládání Inzerce.
 • Smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniká registrací Uživatele na Webových stránkách a to na dobu neurčitou.

Výklad pojmů

 • Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen „Nemovitost“).
 • Realitní činností se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (dále jen „Realitní činnost“).
 • Realitním makléřem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává Realitní činnost vč. developerských společností a frančíz (dále jen „Realitní makléř“).
 • Uživatelem se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek fyzická či právnická osoba, která není Realitním makléřem ani není v jakémkoliv smluvním vztahu i neformálním s Realitním makléřem nebo osoba, která nevykonává jakoukoliv funkci u Realitního makléře nebo u Realitního makléře nevlastní jakýkoliv podíl (dále jen „Uživatel“).

Registrace | Uživatelský účet

 • Registrován musí být každý Uživatel, který chce vložit svoji nabídku nebo poptávku. Registrován ovšem může být i takový Uživatel, který pouze prohlíží obsah Webových stránek nebo se aktivně podílí na textovém obsahu mimo Inzerce, např. diskuze.
 • Registrována nemůže být osoba, která není definována jako Uživatel.
 • Při registraci je Uživatel v případě osobních údajů povinen uvést své jméno, příjmení a telefon. V případě přihlašovacích údajů e-mailovou adresu a heslo.
 • Po zadání osobních a přihlašovacích údajů je Uživateli zaslán e-mail, kde kliknutím na odkaz potvrdí svoji registraci. Poté se stává Uživatelský účet aktivní.
 • Registrací je vytvořen učet Uživatele (dále jen „Uživatelský účet“), kde Uživatel může, mimo dalších funkcí, své inzeráty zadávat, upravovat, prodlužovat platnost, aktivovat/deaktivovat, měnit své osobní údaje. Vytvořením a potvrzením registrace Uživatel souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými na webových stránkách www.podnajemostrava.cz
 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.
 • Registraci a tedy i Uživatelský účet lze zrušit žádostí zaslanou na e-mailovou adresu info@podnajemostrava.cz

Pravidla inzerce

 • Webové stránky umožňují registrovaným Uživatelům samovolné vkládání Inzerce pro účely nabídky nebo poptávky nemovitostí.
 • Inzerce zveřejňovaná Uživatelem na Webových stránkách je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet prostřednictvím těchto Webových stránek nebo prostřednictvím smluvních partnerů Provozovatele.
 • Uživatel může Inzerci vkládat v neomezeném počtu, ale pouze v českém jazyce dle platných pravidel českého pravopisu.
 • Uživatel plně odpovídá za úplnost a pravdivost údajů uvedených v Inzerci. V případě, že dojde ke změně těchto údajů, je Uživatel povinen tyto údaje neprodleně aktualizovat v Uživatelském účtu. Uživatel sám odpovídá za obsah své vložené Inzerce.
 • Uživatel je povinen v Inzerci uvádět pouze údaje, které nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.
 • Uživatel je povinen v Inzerci vyplňovat kolonky, které jsou označeny jako povinné. Dále je Uživatel povinen zařazovat a uvádět odpovídající, ať už povinné nebo nepovinné, údaje o nemovitostech do správných kolonek a míst k tomu určených.
 • Uživatel nesmí vkládat, ať už do textové části nebo do fotografií nemovitostí, své logo či jiné údaje komerčního charakteru.
 • Uživatel se zavazuje k Inzerci vkládat pouze své vlastní fotografie nemovitosti, je vyloučeno vkládat ilustrační fotografie nebo fotografie jiných uživatelů Webových stránek.
 • Fotografie uveřejněné v Inzerci musejí být od Uživatele vloženy bez jakéhokoliv vodoznaku či internetového odkazu nebo označeny jakýmkoliv textem.
 • Inzerát bude na Webových stránkách zveřejněn po neomezenou dobu, resp. po dobu 90ti dnů. Před uplynutím této doby může být inzerát odstraněn.
 • Při exportu na webové stránky smluvních partnerů je možné, že se popis Inzerce zkrátí či upraví tak, aby odpovídal technické konfiguraci webových stránek partnera.
 • Při exportu na webové stránky smluvních partnerů mohou být zároveň s Inzercí exportovány i kontaktní údaje Uživatele.
 • Export na webové stránky smluvních partnerů probíhá vždy nejpozději do 24 hodin od zveřejnění Inzerce.
 • Provozovatel uveřejní vloženou Inzerci Uživatele po kontrole inzerce, nejpozději do 8 hodin od zadání Inzerátu.

Ochrana osobních údajů | Zasílání obchodních sdělení

 • Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje řídit tímto zákonem.
 • V případě, že Uživatel nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, nebude možné dokončit registraci.
 • Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webových stránek) uvádět správně a pravdivě, zároveň tyto údaje nesmějí být v rozporu s právním řádem České republiky. Dále je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat ve svém Uživatelském účtu změnu svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „Zpracovatel“).
 • Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může:
  • požádat Provozovatele nebo Zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel nebo Zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním informací o souvisejících službách na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným nebo změnou ve svém Uživatelském účtu.

Práva a povinnosti stran

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv nezveřejnit, blokovat či smazat údaje uvedené Uživatelem a to v těchto případech:
  • porušení Obchodních podmínek
  • pokud jsou údaje v rozporu s uvedenými Pravidly inzerce
  • pokud jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  • pokud Provozovatel zjistí, že se jedná o duplicitní inzerát
  • pokud poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob
  • pokud Provozovatel zjistí, že se jedná o inzeráty vložené Realitním makléřem
  • pokud svým obsahem odporují zájmům Provozovatele
 • V případě porušení Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn vloženou Inzerci Uživatele zrušit, blokovat nebo smazat a to bez náhrady.
 • V případě porušení Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet Uživateli zrušit, blokovat a smazat veškerou jeho zveřejněnou Inzerci a to bez náhrady.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy Uživatelům zaslané v rámci kontaktního formuláře.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku loga podnajemostrava.cz do fotografií přikládaných k Inzerci.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zkontrolovat obsah a znění Inzerce před jejím zveřejněním v souladu s Pravidly inzerce a právními předpisy České republiky.
 • Ačkoliv se jedná o soukromou Inzerci a prodej, pronájem či výměna nemovitostí je i bez realitní kanceláře, Provozovatel neručí za kontaktování Uživatele Realitním makléřem, zvláště v případě, kdy v Inzerci Uživatel uvede své kontaktní údaje a to především telefonní číslo.
 • Provozovatel nebude bez souhlasu Uživatele uveřejňovat Inzerci na jiných serverech, pokud se nebude jednat o servery provozované Provozovatelem nebo jeho smluvním partnerem.
 • Provozovatel není odpovědný za případné zkopírování vložené Inzerce Uživatele z Webových stránek třetí osobou na jiné internetové stránky, které nejsou provozované Provozovatelem nebo jeho smluvním partnerem.
 • Uživatel není oprávněn kamkoliv na Webové stránky vkládat jakoukoliv reklamu či jiné komerční sdělení, odkaz na jiný server s inzercí nemovitostí, jakoukoliv zmínku o konkurenci nebo obchodní sdělení bez souhlasu Provozovatele.
 • Uživatel není oprávněn inzerovat nemovitost, kterou nevlastní nebo k jejímuž nabízení není oprávněn plnou mocí od vlastníků nemovitosti.
 • Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Uživatelem zadaných dat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny služeb a zároveň se zavazuje informovat registrované Uživatele o změně cen služeb a to prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím sdělení na Webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

 • Veškerý obsah Webových stránek a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.
 • Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní stránek jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní stránek.
 • Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní stránek. Webové rozhraní stránek je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů a který je v souladu s jeho určením.
 • Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami. Záležitosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.
 • Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla. Toto ustanovení se netýká zasílání Plachty na nemovitost.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky i bez předchozího souhlasu Uživatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na Webových stránkách. Registrovaný Uživatel o změně Obchodních podmínek bude informován prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím sdělení na Webových stránkách.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018